ചിലിയില്‍ തീപിടുത്തം

പടിഞ്ഞാറന്‍ ചിലിയിലെ വല്‍പാരിസോ എന്ന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തില്‍ ആണ് തീപിടിച്ചത്