മസ്‌കത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലഹരി ഗുളികകൾ പിടികൂടി

google news
6
മസ്‌കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ലഹരിപദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗുളികകൾ പിടികൂടി. ട്രമഡോൾ, ലാബ്രിക്സ്, പ്രസോളം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗുളികകളാണ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പിടിക്കൂടിയത്. യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇത്തരരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Tags