ചെറിയ പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി കടകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും പരിശോധന തുടരുന്നത് ശക്തമാക്കി ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി

cx

മസ്കത്ത്: ചെറിയ പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി കടകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും പരിശോധന തുടരുന്നത് ശക്തമാക്കി ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സി.പി.എ). ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില സ്ഥിരതയും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായാണ് ഗവർണറേറ്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബർക്കയിലെ മാംസശാലകളിലും മറ്റും പരിശോധന നടത്തി. നിയമങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിൻറെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വടക്കൻ ബാത്തിന, മസ്കത്ത് തുടങ്ങി വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

അതോറിറ്റിയും അതിൻറെ വിവിധ ഡയറക്ടറേറ്റുകളും വകുപ്പുകളും പരിശോധന ടീമുകൾക്കായി ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി വിപണികളിൽ വസ്ത്രങ്ങളും ചരക്കുകളും മറ്റും വാങ്ങാൻ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.