സ്വർണവില കുറഞ്ഞു ; പവന് 40,720 രൂപ

gold img.
 

സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റഎ വില 5,090 രൂപയായി. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 40,720 രൂപയായി. 

ഇന്നലെ സ്വർണ വില റെക്കോർഡിനരികിൽ എത്തിയിരുന്നു.ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച്, 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 5,130 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 160 രൂപ വർധിച്ച് 41,040 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.