സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല

google news
f
 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ  സ്വർണവിലയിൽ  ഇന്നും  മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ താഴോട്ടു പോയ ശേഷം ഇന്നലെ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ വില ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 4745 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു പവന് 37960 രൂപയാണ് വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലയിൽ ഇന്നലെ 10 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇന്നത്തെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

 ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് വില 3920 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ ഇന്നലെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഹോൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ നിന്നും മാറ്റമുണ്ടായില്ല.

Tags