34 ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് സൈറ്റുകൾക്ക് വിലക്കുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്

trading
 

ഫെമ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 34 ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് സൈറ്റുകൾക്ക്  വിലക്കേർപ്പെടുത്തി റിസേർവ് ബാങ്ക്. അനധികൃത ഇടപാടിലൂടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കും എന്ന വസ്തുത നിക്ഷേപകർ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗിൽ കർശന നിയന്ത്രണ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി  റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയമാണ് ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗിൽ നടക്കുന്നത്.

ഓരോ സമയങ്ങളിൽ കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുസരിച്ച് ലാഭവും നഷ്ടവും നേടാം എന്നതാണ് വാഗ്ദാനം.USDINR, EURINR, GBPINR, JPYINR എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ രൂപ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മുഖ്യമായും ഈ നാല് ജോഡി കറൻസികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിയമാനുസൃതമായി ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.