വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചു

lpg
 

19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ കുറച്ചു. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

എന്നാൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഡൽഹിയിൽ 115.5 രൂപയും, കൊൽക്കത്തയിൽ 113 രൂപയും, മുംബൈയിൽ 115.5 രൂപയും ചെന്നൈയിൽ 116.5 രൂപയും കുറയും.  വില പരിഷ്‌കരണത്തോടെ, 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് ഡൽഹിയിൽ 1,744 രൂപയും കൊൽക്കത്തയിൽ 1846 രൂപയും മുംബൈയിൽ 1696 രൂപയും ചെന്നൈയിൽ 1,893 രൂപയും ആയിരിക്കും. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി കുത്തനെ കുറച്ചെങ്കിലും ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.