കേരളപ്പിറവി ദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് എം.എ യൂസഫലി

കേരളപ്പിറവി ദിന ആശംസകൾ നേർന്ന്  എം.എ യൂസഫലി

മലയാളികൾക്ക് കേരളപ്പിറവി ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രമുഖ വ്യവസായി എം.എ യൂസഫലി .ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കേരള പിറവിയുടെ ഈ ദിവസം, നമ്മുടെ കേരളത്തിനും കേരളീയർക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും നേരുന്നവെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

നാളികേരത്തിന്റെ അർത്ഥമുള്ള ‘കേര’, കേരവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ‘അളം’ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. പച്ച പർവതങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, ചായ, കാപ്പി, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധതരം തോട്ടങ്ങളുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് കേരളം. ഇന്ന് കേരള പിറവി ദിനം. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കേരള പിറവിയുടെ (കേരള രൂപീകരണ ദിനം) ഈ ദിവസം, നമ്മുടെ കേരളത്തിനും കേരളീയർക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും നേരുന്നു.