എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു

google news
k
 

കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ തന്നെ  മുന്‍നിര ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 31-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവിലെ 14,437 കോടിയെ അപേക്ഷിച്ച് നടപ്പ്  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 31-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവില്‍ 18,791 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് റെഗുലര്‍ പ്രീമിയം 36% വർധിച്ചു.

 
നടപ്പ്  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം   ഡിസംബര്‍ 31-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവില്‍ എസ്ബിഐ ലൈഫിന്‍റെ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം 26% വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ച് 2,042 കോടി രൂപയിൽ എത്തി. പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ വ്യക്തിഗത പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം 27% വളര്‍ച്ചയോടെ 620 കോടി രൂപയായി. വ്യക്തിഗത ന്യൂ ബിസിനസ് പ്രീമിയം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം   ഡിസംബര്‍ 31-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 43% വളര്‍ച്ചയോടെ 11,611 കോടി രൂപയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.നടപ്പ്  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം   ഡിസംബര്‍ 31-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവില്‍ എസ്ബിഐ ലൈഫിന്‍റെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 834 കോടി രൂപയാണ്. 1.50 എന്ന റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകത അപേക്ഷിച്ച് കമ്പനിയുടെ സോള്‍വന്‍സി അനുപാതം 2.09 ആയി ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നു.

 
എസ്ബിഐ ലൈഫിന്‍റെ മാനേജ്മെന്‍റിന് കീഴിലുള്ള ആസ്തികള്‍ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം   ഡിസംബര്‍ 31ലെ 2,09,495 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് നടപ്പ്  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം   ഡിസംബര്‍ 31 ലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച്  23% വര്‍ദ്ധിച്ച് 2,56,871 കോടി രൂപയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡെറ്റ്-ഇക്വിറ്റി മിക്സ് 71:29 ആയി തുടര്‍ന്നു.

Tags