പ്ലസ്‌ വൺ അപേക്ഷ നാളെ വൈകിട്ട്‌ 5 മുതൽ

പ്ലസ്‌ വൺ അപേക്ഷ നാളെ വൈകിട്ട്‌ 5 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർ‌പ്പണം ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട്‌ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും. www.hscap.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ്‌ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്‌. ആഗസ്‌ത്‌ 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവേശന നടപടികൾ സർക്കാർ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഏകജാലകരീതിയിൽ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് ഇത് പതിമൂന്നാം വർഷമാണ്. അർഹരായ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രവേശനം നൽകും. ആകെ 361746 സീറ്റുകളാണ്‌ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ളത്‌.

അഡ്മിഷൻ വെബ് സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ APPLY ONLINE‐SWS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ സ്വന്തമായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം യാതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അപേക്ഷകൾ അലോട്ട്മെന്റിനായി പരിഗണിക്കുക. അക്കാരണത്താൽ അപേക്ഷയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ രേപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പ്രവേശനം നേടുന്നതിനായി അസ്സൽ രേഖകൾ വെരിഫിക്കേഷനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായി വിവരം നൽകി അലോട്ട്മെന്റിൽ ഇടം നേടിയതാണെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്മെന്റുകൾ റദ്ദാക്കി പ്രവേശനം നിരസിക്കും. അതിനാൽ ബോണസ് പോയിന്റുകൾക്കും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപേക്ഷാ സമർപ്പണവേളയിൽ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ അവ അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ. അപേക്ഷാ ഫീസ് പ്രവേശന സമയത്തെ ഫീസിനോടൊപ്പം നൽകിയാൽ മതി.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹൈസ്കൂളുകളിലും അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണത്തോടെയുള്ള സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപേക്ഷാ സമയം അവസാനിക്കുംവരെ വൈസ്പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ/പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.

അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുശേഷം മൊബൈൽ ഒ ടി പി യിലൂടെ സുരക്ഷിത പാസ് വേഡ് നൽകി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലൂടെ ആയിരിക്കും തുടർന്നുള്ള പ്രവേശന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധന, ഓപ്ഷൻ പുനഃക്രമീകരണം, അലോട്ട്-മെന്റുകളുടെ പരിശോധന, പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കൽ, ഫീസ് ഒടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലൂടെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷകർ വിവരം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ് ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം.