സ്‌പോർട്‌സ് ക്വാട്ട അഡ്മിഷൻ

admission
ജില്ലാ സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് ലഭിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ബിരുദം (യു.ജി) സ്‌പോർട്‌സ് ക്വാട്ട സീറ്റിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ 20ന് രാവിലെ 10.30ന് നടക്കും. യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി വിദ്യാർഥികൾ കോളേജിൽ എത്തണം.