പഠനത്തിനൊപ്പം ജോലി : മൂന്നാം ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

ncdc
കൊച്ചി: ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ  സംഘടനയായ  നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ പഠനത്തിനൊപ്പം ജോലി പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മനസിലാക്കി സമൂഹത്തിൽ നിർദ്ധനരും എന്നാൽ  പഠിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹവുമുള്ള വനിതകൾക്കാണ് ഈ അവസരം സംഘടന  ഒരുക്കുന്നത് . കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ബാച്ചുകളും വിജയകരമായി  നടക്കുകയും വരുമാനം നൽകിയതിന്  പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ തൊഴിൽ "earn and learn for the deserving " എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ട് എൻ സി ഡി സി യുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഇതുപോലുള്ള ആശയങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളും മത്സരപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 

പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9846808283

എൻ. സി. ഡി. സി. വെബ്സൈറ്റ്: https://www.ncdconline.org/