പരിശോധനകൾ നടത്തി റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും അടുത്ത വർഷം മുതൽ സ്റ്റാർ പദവി നൽകുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ

a
 

ദുബായ് :പരിശോധനകൾ നടത്തി റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും അടുത്ത വർഷം മുതൽ സ്റ്റാർ പദവി നൽകുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ. ജനുവരിയിൽ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത വർഷം നവംബറിൽ ദുബായ് രാജ്യാന്തര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കോൺഫറൻസിൽ പദവി പ്രഖ്യാപനവും നടത്തും.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദുബായ്ക്ക് ഈ രംഗത്തുള്ള മേൽക്കൈ നിലനിർത്തുന്നതിനുമാണ് നടപടിയെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവിഭാഗം ഡയറക്ടർ സുൽത്താൻ അൽ താഹർ അറിയിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ, ഷെഫുമാർ തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടുന്ന സമിതിയാവും നിലാവര നിർണയം നടത്തുക.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഗുണമേന്മ, സുസ്ഥിരത, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പരിഗണിക്കും.  നിലവാര നിർണയം ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ 30 വരെ നീളും.