ബിഹാറിൽ ജാതി സെൻസസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

io
 

ബിഹാറിൽ ജാതി സെൻസസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് എടുക്കാൻ തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിഹാർ കണക്കെടുപ്പിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജാതി തിരിച്ചുള്ള വീടുകളുടെ കണക്കുകളാണ് എടുക്കുക.

ജില്ലാ കലക്ടറെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്നത്. സെൻസസ് നടപടികൾക്കായി മൂന്നരലക്ഷം പേരെയാണ് പരിശീലനം നൽകി സർക്കാർ രംഗത്തിറക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി വാർഡ് തലത്തിൽ വീടുകളുടെ ജാതി തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിക്കുക. ഈ മാസം 21നകം ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ബിഹാർ സർക്കാരിൻറെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ, വാർഷിക വരുമാനം എന്നിവയും ശേഖരിക്കും.

സർക്കാർ പട്ടികയിൽ ജാതി രേഖപ്പെടുത്താത്തവർ ജാതി തെളിയിക്കുന്നതിനായി സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കണം. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ജാതി സെൻസസ് പോർട്ടലിലേക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി കൈമാറും. തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാർ, അങ്കൻവാടി ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻറെ നാനാതുറകളിൽ ഉള്ളവരെയാണ് സെൻസസ് നടപടികൾക്കായി സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.