അവശ്യസാധനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ജിഎസ്ടി; അരി, ഗോതമ്പ് വില കൂടും; വിലവർധന പാക്കറ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രം

google news
price hike- gst grains  cereals
 

Tags