'അടിച്ചു മക്കളെ..'ക്രിസ്മസ്- ന്യു ഇയര്‍ ബംപര്‍ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, 16 കോടി ഈ നമ്പറിന്

christmas newyear bumber
 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ ക്രിസ്മസ്- ന്യു ഇയര്‍ ബംപര്‍  BR 89 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്‍ഖി ഭവനില്‍ വച്ച് 2 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.  33 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ അച്ചടിച്ചതില്‍ 32,43,908 ടിക്കടുകളാണ് വിറ്റു പോയത്.

ഒന്നാം സമ്മാനം 16 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം 10 പേര്‍ക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേര്‍ക്കുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനം 5000, അഞ്ചാം സമ്മാനം 3000, ആറാം സമ്മാനം 2000, ഏഴാം സമ്മാനം 1000 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സമ്മാനങ്ങള്‍. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ വേേു://സലൃമഹമഹീേേലൃശല.െരീാ/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.


സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം  [16 Crore]

XD 236433

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (3,00,000/-)

XA 236433 XB 236433 XC 236433 XE 236433 XG 236433 XH 236433 XJ 236433 XK 236433 XL 236433

രണ്ടാം സമ്മാനം [1 Crore]

XA 107077 XB 158053 XC 398288 XD 422823 XE 213859 XG 323942 XH 226052 XJ 349740 XK 110254 XL 310145

മൂന്നാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

XA 318789 XB 308901 XC 226859 XD 347760 XE 399982 XG 110909 XH 329923 XJ 429747 XK 295287 XL 124050 XA 174548  XB 107102 XC 301642 XD 159389 XE 375357 XG 203934 XH 238853 XJ 100822 XK 179300 XL 106907

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)
അഞ്ചാം സമ്മാനം (3,000/-)
ആറാം സമ്മാനം (2,000/-)
ഏഴാം സമ്മാനം (1,000/-)