സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്‌സിൻ വിതരണം മന്ദഗതിയിൽ

iu
സംസ്ഥാനത്തെ ബൂസ്റ്റർ വാക്‌സിൻ വിതരണം മന്ദഗതിയിലാണ്.ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, മുന്നണിപ്പോരാളികൾ, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. ഇതുവരെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തത് 39 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ്.45 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിൽ വെറും ഒരു ശതമാനം പേരാണ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ചത്.ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ 48 ശതമാനം പേർ മാത്രമേ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

 

സംസ്ഥാനത്തെ ബൂസ്റ്റർ വാക്‌സിൻ വിതരണം മന്ദഗതിയിലാണ്.ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, മുന്നണിപ്പോരാളികൾ, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. ഇതുവരെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തത് 39 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ്.45 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിൽ വെറും ഒരു ശതമാനം പേരാണ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ചത്.ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ 48 ശതമാനം പേർ മാത്രമേ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.