റിപ്പബ്ലിക് ദിനം; യാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകളുമായി കൊച്ചി മെട്രോ

metro
 

റിപ്പബ്ലിക്  ദിനത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകളുമായി കൊച്ചി മെട്രോ. ജനുവരി 26 ന്ന് പരമാവധി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 30 രൂപ ആയിരിക്കും.  ജനുവരി 26ന് 40 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന് 10 രൂപയുടെ ഇളവ് ലഭിക്കും. 50 രൂപ വരുന്ന ടിക്കറ്റിന് 20 രൂപയും 60 രൂപ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 30 രൂപയും ഇളവ് ലഭിക്കും. മിനിമം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പത്ത് രൂപയായി തുടരും.കൊച്ചി മെട്രോയിൽ രാവിലെ ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിവരെയും, വൈകിട്ട് 9 മുതൽ 11 മണി വരെയുമുള്ള 50 ശതമാനം ഇളവ് തുടരും.