മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ യോഗം ഇന്ന്

pinarayi

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ യോഗം ഇന്ന്. രാവിലെ 10 .30 ന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് യോഗം ചേരുക. ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭാസ രംഗത്തെ കണക്റ്റിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചത്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേഗം വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ,ആദിവാസി ഊരുകൾ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരം തേടി യോഗം. എല്ലാവര്ക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമായതിന് ശേഷമേ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക് പൂർണമായും കടക്കു എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.