കോവിഡ് പ്രതിരോധം: മുഖ്യമന്ത്രി തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികളുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും റിവ്യു മീറ്റിംഗ് നടത്തും

pinarayi
 


തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജനപ്രതിനിധികളുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസാരിക്കും. 

സെപ്തംബർ 3ന് വെള്ളിയാഴ്ച വെെകിട്ട് 4നാണ് റിവ്യു മീറ്റിംഗ്.  തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി,  റവന്യൂ, ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് റിവ്യു മീറ്റിംഗ് നടത്തുക.  കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടുത്തഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ തുടർന്ന് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ജനപ്രതിനിധികളുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസാരിക്കും. 

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തിൽ മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കും.  എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിലുമുള്ള മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.