ഭിന്നശേഷി ജോലി സംവരണം: കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Y
2016ലെ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമത്തിൽ (Rights of persons with Disabilities Act 2016) ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ജോലിയിലെ സംവരണം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ പ്രവേശന തസ്തികകളുടെ അടുത്ത ഘട്ട പരിശോധന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങും ചേർന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ 30 പ്രവേശന തസ്തികകളിൽ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശാരീരികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ആവശ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു തയാറാക്കിയ കരട് പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനായി www.sjd.kerala.gov.in, www.nish.ac.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

            പൊതുജനങ്ങൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ ഉള്ള അഭിപ്രായം rpnish@nish.ac.in എന്ന മെയിലോ RPWD Project, National Institue of Speech & Hearing (NISH) Sreekaryam P.O, Trivandrum – 695 017 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാലായോ 21ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ അറിയിക്കാം.