കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം;വാർത്ത വ്യാജം

fake

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്  ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് തരത്തിൽ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജം. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ ഉത്തരവാദിത്വ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് സന്ദേശമായിരുന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്. ഈ സന്ദേശവും ഒപ്പമുള്ള അപേക്ഷഫോമും വ്യാജമെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം അറിയിച്ചതായി കേരള പോലീസ് അറിയിച്ചു.

"കോവിഡ്  ബാധിച്ചു മരിച്ചവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും എന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തയും അപേക്ഷഫോമും വ്യാജമെന്ന്  പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഫാക്ട് ചെക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്" കേരള പോലീസ് ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെ അറിയിച്ചു.