ലക്ഷദ്വീപില്‍ നാളെ നിരാഹാര സമരം; വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടും,​ പണിമുടക്കിനും ആഹ്വാനം

lakshadweep
ലക്ഷദ്വീപില്‍ നാളെ നിരാഹാര സമരം; വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടും,​ പണിമുടക്കിനും ആഹ്വാനം