പി.എസ്.സി പത്താം ക്ലാസ് യോ​ഗ്യതയുള്ള തസ്തികയിലേക്കുള്ള മുഖ്യപരീക്ഷ ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ

psc

തിരുവനന്തപുരം: പത്താംക്ലാസ് വരെ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ മുഖ്യപരീക്ഷ ഒക്ടോബറിലും ഡിസംബറിലുമായി നടത്താൻ പി.എസ്.സി തീരുമാനിച്ചു. ഒക്ടോബർ 23, 30 തീയതികളിലും ഡിസംബർ ഒന്നുമുതൽ 11 വരെയുള്ള തീയതികളിലുമായാണ് പരീക്ഷ. 

എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 23-നും ലാസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് സർവെന്റ്‌സ് പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 30-നും നടക്കും. തസ്തികകളും തീയതിയും പാഠ്യപദ്ധതിയും പി.എസ്.സി.യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  192 തസ്തികകളെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് മുഖ്യപരീക്ഷ.