പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ കോളേജിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ

Food poison
 

തൃശൂർ: കോളജിലെ പരിപാടിയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ. പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ കോളജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. 

ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ പെരുമ്പിലാവിലെ അൻസാർ ആശുപത്രിയിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള കാറ്ററിങ് യൂണിറ്റാണ് കോളേജിലെ പരിപാടിക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.