സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതിയും ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളും മന്ത്രിസഭ യോഗം വിലയിരുത്തും

meet

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ കോവിഡ്  സ്ഥിതിയും ലോക്ക് ഡൗൺ  നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭ യോഗം വിലയിരുത്തും. കേസുകൾ കുറയുന്ന സാഹചര്യം ഗുണകരമാണെന്ന് പൊതുവിലെ  വിലയിരുത്തൽ.

എന്നാൽ ലോക്ക് ഡൗൺ  ഉടൻ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. 80:20 എന്ന ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളർഷിപ്പ് അനുപാതം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യം ക്യാബിനറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.