2024 -യോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി

roshi

തിരുവനന്തപുരം: 2024 -യോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജലജീവൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലടക്കം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്ന്  വരുന്നത്. ജലജീവൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണും. നഗരമേഖലയിൽ കിഫ്‌ബി പോലെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ചും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും.