രാജ്യത്ത് ശരിയായ ഡ്രെയിനേജും മലിനജല സംവിധാനവും ഒരുക്കണമെന്ന് എൻസിഡിസി സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു

ncdc
 രാജ്യത്ത് ശരിയായ ഡ്രെയിനേജും മലിനജല സംവിധാനവും ഒരുക്കണമെന്ന് എൻസിഡിസി സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഘടനകളുടെ ശരിയായ സംരക്ഷണം നടക്കുന്നില്ല, രാജ്യത്ത് ശരിയായ മലിനജല സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ (എൻസിഡിസി) കോർ കമ്മിറ്റി പ്രമേയം പാസ്സാക്കി. സ്വീകാര്യമായ ശുചീകരണം, സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിനും ഉൽപാദനക്ഷമതയ്ക്കും ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്. ശുചിത്വമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ, വയറിളക്ക മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണ്, ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള  ഇടപെടലുകൾക്ക് ശേഷം അത് 36% ആയി കുറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും, അണുബാധകൾ മലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,  മലിനജലത്തിലുള്ള ചെളി അണുബാധയുടെ ഉയർന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും  ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യവും ജീവിതവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും, അതേസമയം മോശം ശുചിത്വം രോഗബാധയ്ക്കും മരണനിരക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രമേയം പാസാക്കിയ എൻസിഡിസിയുടെ പ്രതിനിധികളായ ബിന്ദു എസ്, സുധാ മേനോൻ, ആരതി ഐ എസ്, ഡോ. ശ്രുതി, ബാബ അലക്സാണ്ടർ, മുഹമ്മദ്‌ റിസ്വാൻ, തോമസ് കെ എൽ എന്നിവർ രാജ്യത്ത് ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ്, മലിനജല സംവിധാനം സർക്കാർ ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.