കോവിഡ്: തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 246 പേർക്ക് രോഗബാധ

കോവിഡ്: തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 246 പേർക്ക് രോഗബാധ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 246 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. വഞ്ചിയൂർ ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.

2. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി (63), സമ്പർക്കം

3. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി (7), സമ്പർക്കം

4. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി (5), സമ്പർക്കം

5. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (11), സമ്പർക്കം.

6. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.

7. ആലത്തൂർ സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.

8. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.

9. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.

10. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.

11. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.

12. പൂന്തുറ പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.

13. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.

14. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.

15. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.

16. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.

17. ഒമാനിൽ നിന്നെത്തിയ ശ്രീനിവാസപുരം വട്ടപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(24).

18. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.

19. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(3), സമ്പർക്കം.

20. പുതുക്കിറിച്ചി സ്വദേശിനി(3). സമ്പർക്കം.

21. പുല്ലുവിള കരുംകുളം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.

22. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(33). സമ്പർക്കം.

23. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(3), സമ്പർക്കം.

24. പുതുവൽ പുരയിടം(NEAR FORT) സ്വദേശിനി (35), സമ്പർക്കം.

25. പുത്തൂർ നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.

26. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

27. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.

28. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി (5), സമ്പർക്കം.

29. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.

30. ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.

31. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.

32. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.

33. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.

34. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(10),സമ്പർക്കം.

35. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി (22), സമ്പർക്കം.

36. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(2), സമ്പർക്കം.

37. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.

38. ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(2), സമ്പർക്കം.

39. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.

40. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.

41. പത്തനാപുരം പാതിരയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(33), ഉറിവടം വ്യക്തമല്ല.

42. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.

43. പുതിയതുറ സ്വദേശി (67), സമ്പർക്കം.

44. കരിംകുളം സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.

45. കിണറ്റാടിവിളാകം സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.

46. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.

47. പേട്ട പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.

48. മണക്കാട് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.

49. പൂന്തുറ സ്വദേശി(66), സമ്പർക്കം.

50. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.

51. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.

52. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.

53. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(5), സമ്പർക്കം.

54. പുതിയതുറ സ്വദേശി(7), സമ്പർക്കം.

55. പുതിയതുറ സ്വദേശി(4), സമ്പർക്കം.

56. പുതിയതുറ സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.

57. പുതിയതുറ കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.

58. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.

59. പൂന്തുറ സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.

60. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.

61. പുരയിടം സ്വദേശി (32), സമ്പർക്കം.

62. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.

63. പുതിയതുറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.

64. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.

65. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.

66. വർക്കല ഐരൂർ സ്വദേശിനി (27), സമ്പർക്കം.

67. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (62), സമ്പർക്കം.

68. പുതിയതുറ സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.

69. വലിയതുറ കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി (70), സമ്പർക്കം.

70. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(7), സമ്പർക്കം.

71. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.

72. പൂന്തുറ പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി(73), സമ്പർക്കം.

73. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (52), സമ്പർക്കം.

74. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി (49), സമ്പർക്കം.

75. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.

76. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.

77. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.

78. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.

79. ധനുവച്ചപുരം നെടിയൻകോട് സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.

80. ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി (38), സമ്പർക്കം.

81. മരിയനാട് സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.

82. കടയ്ക്കാവൂർ ചമ്പാവ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.

83. അയിരൂർ ഇലകമൺ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.

84. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.

85. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.

86. പൂന്തുറ നടുത്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.

87. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.

88. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുപുറം സ്വദേശിനി (17), സമ്പർക്കം.

89. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.

90. പുരയിടം ഇരയിമ്മൻതുറ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.

91. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.

92. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.

93. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.

94. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.

95. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.

96. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.

97. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.

98. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി (26), സമ്പർക്കം.

99. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.

100. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.

101. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.

102. കൊച്ചുപള്ളി പുരയിടം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.

103. പുരയിടം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.

104. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.

105. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.

106. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.

107. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.

108. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.

109. സി.ആർ.പി നഗർ സ്വദേശി(62), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

110. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.

111. പൂന്തുറ നടുത്തുറ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.

112. പൂന്തുറ ന്യൂ കോളനി സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

113. പുതിയതുറ ചെക്കിട്ടവിളാകം സ്വദേശി(74), സമ്പർക്കം.

114. ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.

115. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.

116. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(4), സമ്പർക്കം.

117. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.

118. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.

119. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.

120. നെയ്യാറ്റിൻകര മണലൂർ സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.

121. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.

122. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.

123. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.

124. വഞ്ചിയൂർ ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.

125. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.

126. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.

127. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(6 മാസം), സമ്പർക്കം.

128. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.

129. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.

130. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.

131. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

132. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി(72), സമ്പർക്കം.

133. പൂന്തുറ പള്ളിക്കടവ് സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.

134. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.

135. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.

136. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.

137. പൂന്തുറ സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.

138. പൂന്തുറ പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.

139. ആലത്തൂർ സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.

140. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.

141. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.

142. പുതിയതുറ പുരയിടം സ്വദേശി(5), സമ്പർക്കം.

143. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.

144. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.

145. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി 42, സമ്പർക്കം.

146. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.

147. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.

148. മുട്ടത്തറ മണൽപ്പുറം സ്വദേശിനി(68), സമ്പർക്കം.

149. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.

150. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.

151. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.

152. പുതിയതുറ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.

153. ആറാമട തേലീഭാഗം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.

154. പൂന്തുറ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.

155. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

156. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(22), , സമ്പർക്കം.

157. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(20), , സമ്പർക്കം.

158. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.

159. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.

160. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.

161. കടവുളം കോളനി സ്വദേശി(40), , സമ്പർക്കം.

162. പാലോട് സ്വദേശി(55), വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

163. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(60), , സമ്പർക്കം.

164. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(65), , സമ്പർക്കം.

165. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(52), , സമ്പർക്കം.

166. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.

167. പൂന്തുറ പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.

168. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.

169. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.

170. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.

171. വട്ടപ്പാറ പന്തലക്കോട് സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.

172. ആലത്തൂർ ആനാവൂർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

173. പൂന്തുറ നടുത്തുറ സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.

174. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.

175. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.

176. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.

177. പൂവച്ചൽ വല്ലിപ്പാറ സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.

178. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.

179. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.

180. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.

181. പുരയിടം കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.

182. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(47), വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

183. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.

184. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.

185. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.

186. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.

187. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.

188. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.

189. പുരയിടം പള്ളം സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.

190. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.

191. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.

192. വേളാങ്കണ്ണി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.

193. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.

194. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.

195. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.

196. കോലിയക്കോട് സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

197. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.

198. മരിയനാട് സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.

199. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.

200. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.

201. മുട്ടത്തറ മണൽപ്പുറം സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.

202. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.

203. പുരയിടം പള്ളം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.

204. പുരയിടം സ്വദേശിനി(64), സമ്പർക്കം.

205. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.

206. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.

207. മുട്ടത്തറ മണൽപ്പുറം സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.

208. പൂന്തുറ പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.

209. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.

210. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.

211. കൊല്ല സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

212. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(44), വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

213. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.

214. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.

215. പുരയിടം കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.

216. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

217. ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.

218. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.

219. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.

220. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.

221. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ നേമം സ്വദേശി(52).

222. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.

223. ആനയറ സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.

224. ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.

225. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.

226. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.

227. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(31), വീട്ടു നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

228. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.

229. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.

230. പുരയിടം പുതിയതുറ സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.

231. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.

232. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.

233. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.

234. പുരയിടം കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.

235. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.

236. പുല്ലുവിള കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

237. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.

238. പുതിയതുറ സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.

239. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.

240. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.

241. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.

242. കടയ്ക്കാവൂർ ചെമ്പുക്കാവ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.

243. കടയ്ക്കാവൂർ ചെമ്പുക്കാവ് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.

244. കടയ്ക്കാവൂർ ചെമ്പൂക്കാവ് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.

245. ആയൂർ സ്വദേശി(28), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

246. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.