കോവിഡ് 19; ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 157 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 157 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 34വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

2. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 52 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

3. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 32 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

4. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 22 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

5. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 33 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

6. മരിയനാട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 38 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

7. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 22 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

8. മരിയനാട് സ്വദേശി, 5 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

9. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 32 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

10. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 40 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

11. പുല്ലുവിള ഇരയിമ്മൻതുറ സ്വദേശി, 10 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

12. പുല്ലുവിള ഇരയിമ്മൻതുറ സ്വദേശി, 16 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

13. പുല്ലുവിള ഇരയിമ്മൻതുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 22 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

14. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 56 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

15. പൂന്തുറ സ്വദേശി, 8 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

16. ആനയറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 40 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

17. പൂന്തുറ ചേരിയാമുട്ടം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 21 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

18. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 65 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

19. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 87 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

20. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 71 വയസ്.

21. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, 8 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

22. വിളവൂർക്കൽ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 33 വയസ്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

23. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ വിളവൻകോട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 38 വയസ്.

24. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 45 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

25. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 50 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

26. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, 4 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

27. മണക്കാട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 68 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

28. വെമ്പായം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 49 വയസ്, രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായതുമുതൽ സ്വയം വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

29. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 65 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

30. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ വർക്കല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 25 വയസ്.

31. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 50 വയസ്.

32. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 63 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

33. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 40 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

34. മണക്കാട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 23 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

35. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി, 7 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

36. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 25 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

37. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 18 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

38. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 49 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

39. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 60 വയസ്, രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായതുമുതൽ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

40. വർക്കല ഇലകമൺ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 60 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

41. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 37 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

42. കരകുളം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 53 വയസ്, രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായതുമുതൽ സ്വയം വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

43. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 61 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

44. സ്റ്റാച്യു സ്വസ്തി ട്യൂട്ടേഴ്‌സ് ലൈൻ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 24 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

45. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 25 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

46. പുല്ലുവിള സ്വ ദേശി, പുരുഷൻ, 37 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

47. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 18 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

48. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 48 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

49. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 59 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

50. പേരൂർ സീമന്ദപുരം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 46 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

51. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, 10 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

52. പൂന്തുറ പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 47 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

53. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ പണ്ടകശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 37 വയസ്.

54. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 25 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

55. മണക്കാട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 43 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

56. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 25 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

57. മണക്കാട് സ്വദേശി, 11 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

58. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 53 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

59. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, 3 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

60. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 26 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

61. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി, 3 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

62. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 39 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

63. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 25 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

64. ആനയറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 19 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

65. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, 11 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

66. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ കരകുളം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 30 വയസ്.

67. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, 1 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

68. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 63 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

69. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 40 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

70. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 58 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

71. പൂന്തുറ ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി, 10 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

72. സ്റ്റാച്യു സ്വസ്തി ട്യൂട്ടേഴ്‌സ് ലൈൻ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 26 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

73. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 82 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

74. കൊല്ലങ്കോട് വലിയതോപ്പ് സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 43 വയസ്, രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായതുമുതൽ വീട്ടിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

75. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 35 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

76. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ പോത്തൻകോട് കൊയ്തൂർകോണം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 55 വയസ്.

77. പൂന്തുറ ന്യൂ കോളനി സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 44 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

78. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 34 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

79. മരിയനാട് സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 60 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

80. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി 2 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

81. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 52 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

82. മരിയനാട് സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 28 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

83. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി, 1വയസുള്ള ആൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

84. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 36 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

85. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 23 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

86. വർക്കല സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 34 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

87. കോട്ടപ്പുറം പുതിയപള്ളി സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 38 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

88. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 23 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

89. മരിയനാട് സ്വദേശി, 3 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

90. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 21 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

91. ഇരയിമ്മൻതുറ പുരയിടം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 47 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

92. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 62 വയസ്.

93. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 38 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

94. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 24 വയസ്.

95. പൂന്തുറ സ്വദേശി 13 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

96. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 65 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

97. വള്ളക്കടവ് മുട്ടത്തറ സ്വദേശി സ്ത്രീ, 27 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

98. വള്ളക്കടവ് മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 29 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

99. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 40 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

100. ചെങ്കൽ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 28 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

101. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 21 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

102. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 56 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

103. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ കരകുളം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 34 വയസ്.

104. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 30 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

105. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 34 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

106. മണക്കാട് സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 60 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

107. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 40 വയസ്.

108. മണക്കാട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 37 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

109. ചെങ്കൽ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 30 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

110. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ നഗരൂർ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 27 വയസ്.

111. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി 5 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

112. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ, വർക്കല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 32 വയസ്.

113. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 44 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

114. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 30 വയസ്, ആര്യനാട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോയിലെ ബസ് കണ്ടക്ടറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

115. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 44 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

116. മണക്കാട് സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 31 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

117. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 28 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

118. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 66 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

119. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 36 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

120. കമലേശ്വരം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 35 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

121. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 58 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

122. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 32 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

123. പൂന്തുറ ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 33 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

124. കുറ്റിച്ചൽ നിലമേൽ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 49 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

125. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നെത്തിയ കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 34 വയസ്.

126. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 27 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

127. തത്തിയൂർ സ്വദേശി, 6 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

128. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 75 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

129. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 54 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

130. കഠിനംകുളം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 56 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

131. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 72 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

132. പൂന്തുറ പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 30 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

133. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 58 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

134. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 45 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

135. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 60 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

136. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 18 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

137. പൂന്തുറ പുതിയതുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 62 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

138. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 42 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

139. കുലശേഖരം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 56 വയസ്, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

140. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 30 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

141. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 24 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

142. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 47 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

143. തത്തിയൂർ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 49 വയസ്, വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

144. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ വർക്കല സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 36 വയസ്.

145. പൂന്തുറ സ്വദേശി, 10 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

146. പൂന്തുറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 44 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

147. പൂന്തുറ പള്ളിവിളാകം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 50 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

148. പൂന്തുറ സ്വദേശി, 15 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

149. വള്ളക്കടവ് മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 62 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

150. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 46 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

151. പാറശ്ശാല സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 45 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

152. ആനയറ സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 22 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

153. പൂന്തുറ സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 38 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

154. തിരുപുറം പുറുത്തിവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 60 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

155. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, സ്ത്രീ, 40 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

156. കഴക്കൂട്ടം മേനംകുളം സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 32 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.

157. പുല്ലുവിള സ്വദേശി, പുരുഷൻ, 21 വയസ്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.