×

ഓഹരി വിപണി ഇന്ന് 09/02/2024 12:00 pm

google news
.

Company Name-Last Price,Prev Close,Change,% Gain   

Grasim              -2,155.00,2,057.30,97.70,4.75    

Sun Pharma      -1,530.15,1,499.60,30.55,2.04    

SBI                     -713.30, 699.55,13.75,1.97    

Apollo Hospital  -6,342.50,6,231.00,111.50,1.79    

ICICI Bank         -1,007.05,989.30,17.75,1.79    

Hero Motocorp   -4,885.50,4,807.90,77.60,1.61    

Britannia             -4,940.65,4,875.55,65.10,1.34    

Cipla                   -1,438.50,1,420.20,18.30,1.29    

Adani Ports         -1,259.20,1,245.20,14.00,1.12    

Bajaj Finance      -6,647.70,6,575.65,72.05,1.10    

Reliance              -2,929.75,2,900.25,29.50,1.02    

തയ്യാറാക്കിയത്‌ 

സജു പി ചാക്കോ 

ph :9847927988