മാസ്കിനും ഓക്സിമീറ്ററിനും അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽകുമാർ

mask

തിരുവനന്തപുരം: സാനിടൈസർ ,മാസ്ക്,ഓക്സിമീറ്റർ എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിലും കൂടുതൽ വില ഈടാക്കിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽകുമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

മന്ത്രിയുടെ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ  വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. പരിപാടിയിൽ എത്തിയ ഏറിയ പങ്ക് കോളുകളും റേഷൻ കാർഡ് മുൻഗണന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യമായിരുന്നു.

അനർഹരായ റേഷൻ കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വയം ഒഴിവാക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം പുളിമൂട് സപ്ലൈക്കോ ഔട്ട് ലെറ്റിൽ നിന്നും സബ്‌സിസി സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ചു. സബ്‌സിസി സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ സംബന്ധിച്ചും പരാതിയുണ്ടായി.