സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ

lockdown

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ  ഇളവുകൾ ഇന്ന് മുതൽ. പ്രഭാത സായാഹ്‌ന നടത്തത്തിന് ഇന്ന് മുതൽ അനുമതിയുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് 5  മുതൽ  7  വരെയും വൈകിട്ട് 7  മുതൽ 9  വരെയുമാണ് നടത്തത്തിന് അനുമതി.

സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഏഴാം തീയതി മുതൽ 50  ശതമാനം ജീവനക്കാരുമായി പ്രവർത്തിക്കാം. ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്ണയവും ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങും. 14  ജില്ലകളിലെ 79  ക്യാമ്പുകളിലായി 26000  അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കും. തൃശ്ശൂരിലെ ശക്തം മാർക്കറ്റ് കോവിഡ്  മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.

പുലർച്ച 1  മുതൽ രാവിലെ 8  വരെ മൊത്തവ്യാപാര കടകൾക്കും 8  മുതൽ 12  വരെ ചില്ലറ വ്യാപാര കടകൾക്കും അനുമതിയുണ്ട്. ഒരു കടയിൽ പരമാവധി 3  ജീവനക്കാർ മാത്രമേ പാടുള്ളു. ആളുകളെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കു. മാർക്കെറ്റിലെ മീൻ,ഇറച്ചി കടകൾ തിങ്കൾ,ബുധൻ,ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറക്കാവു.