രാജ്യത്ത് റഷ്യൻ നിർമിത വാക്‌സിനായ സ്പുട്നിക്കിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിന് വിതരണത്തിന് അനുമതി

vaccine

ന്യൂഡൽഹി:  രാജ്യത്ത്  റഷ്യൻ നിർമിത വാക്‌സിനായ സ്പുട്നിക്കിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിന് വിതരണത്തിന് അനുമതി നൽകി. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച സ്പുട്നിക് വാക്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിന് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറിയാണ് അനുമതി നൽകിയത്. നിലവിൽ ആറ്  ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണ് സ്പുട്നിക് ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെട്രോ  ഡ്രഗ്സ് നിർമിച്ച സ്പുട്നിക് വാക്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിനാണ് വിതരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.

ഏപ്രിലിലാണ് സ്പുന്റിക് വാക്‌സിന്  അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ അനുമതി നൽകിയത്. ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്പുട്നിക് വാക്‌സിന്റെ 70  ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചിരുന്നു.