സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ലോക്ക് ഡൗൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

pv

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ലോക്ക് ഡൗൺ  ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. മൊബൈൽ ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും നന്നാക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ രണ്ടു ദിവസം തുറക്കാം.

സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശുചിത്വ വസ്തുക്കൾ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ എത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകും. മെറ്റൽ ക്രഷറുകൾ കോവിഡ്  മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.

നേത്ര പരിശോധകർ,കണ്ണട  ഷോപ്പുകൾ,ശ്രവണ സഹായി വിൽക്കുന്ന കടകൾ, കൃത്രിമ അവയവങ്ങൾ വിൽക്കുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ,ഗാസ് അടുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ,കമ്പ്യൂട്ടർ,മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഇവയെല്ലാം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകും.