മധുപാൽ അന്തരിച്ച നടൻ നെടുമുടി വേണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു - Podcast

nedumudi

വേണു ചേട്ടൻ വിട പറയുന്നില്ല - മധുപാൽ 

അന്തരിച്ച നടൻ നെടുമുടി വേണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു