പണം അടയ്ക്കാത്ത എല്ലാ വേരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകളും നീക്കം ചെയ്യും;ബ്ലൂ ടിക്ക് നവംബർ 29 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും

google news
musk
 

ട്വിറ്റർ ബ്ലൂടിക്ക് സംവിധാനം നവംബർ 29ന് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. താത്കാലികമായി ബ്ലൂ ടിക്ക് സംവിധാനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു.  നവംബർ 29 മുതൽ ബ്ലൂ ടിക് സേവനത്തിന് പണം ഈടാക്കുകയും പണം അടയ്ക്കാത്ത എല്ലാ വേരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകളും നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു.പ്രതിമാസം എട്ട് ഡോളർ എന്ന നിരക്കാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ വേരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ നൽകേണ്ടത്. 

ട്വിറ്റർ അതിന്റെ ഉപയോക്തൃ സേവന സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബ്ലൂ ടിക്ക് സബ്ക്രിപ്ഷൻ  സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ തടയുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് മസ്‌ക് അറിയിച്ചത്. ബ്ലൂടിക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന് ഇന്ത്യയിൽ 719 രൂപ നൽകണം.  646.3 രൂപയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ബ്ലൂടിക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനു നൽകേണ്ടത് 

Tags