എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഐഎംപിഎസ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ

SBI
ഒക്ടോബറിലെ ഐഎംപിഎസ് സേവനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആർബിഐയുടെ സമീപകാല നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എസ്ബിഐയുടെ നീക്കം.സ്വകാര്യ,പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ഐഎംപിഎസ് ഇടപാട് സേവനത്തിന്റെ പരിധി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഒക്ടോബറിലെ നയത്തിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി.

അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ, ആർബിഐയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഐഎംപിഎസ് ഇടപാട് പരിധി 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നും 5 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തിയത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) സേവനങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളവും വിദേശത്തുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ വായ്പാ ദാതാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ബാങ്കിംഗ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഓൺലൈൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു പ്രധാന ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സേവനം, ഐഎംപിഎസ് ഇടപാട് തത്സമയ പണ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾ 24 മണിക്കൂറും ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അത് തൽക്ഷണവുമാണ്. മൊബൈൽ, കംപ്യൂട്ടർ, എടിഎം, എസ്എംഎസ് എന്നിവ വഴി സേവനം ഉപയോഗിക്കാം.

പല ബാങ്കുകളും ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുമ്പോൾ, ചിലത് സൗജന്യ ഐഎംപിഎസ് സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബാങ്കിലെ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിന്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.ഈ പുതിയ പരിധിയിൽ ഐഎംപിഎസ് സേവനം ലഭിക്കാൻ, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾക്ക് എസ്ബിഐ 20 രൂപ + GST ​​ഈടാക്കുന്നതാണ്.