മലബാർ കലാപം ചരിത്രവും യാഥാർഥ്യവും

anweshanam.com editorial