വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ രക്ഷയില്ലേ? കേരളം വിടുന്ന കിറ്റെക്സ്

kittex