കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗവും ഗംഗാ ജലത്തിലെ വൈറസിൻറെ സാന്നിധ്യവും

covid