അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിച്ചത് അഫ്ഗാനിൽ വിൽപനയ്ക്ക്

america