കൊവിഡ് വാക്‌സിൻ സൗജന്യമായി നൽകണം; നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി