വധശിക്ഷ കാത്ത് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിന് രക്ഷകനായി എം എ യൂസഫലി

usafali

 വധശിക്ഷ കാത്ത് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിന് രക്ഷകനായി എം എ യൂസഫലി