ഉദ്ധം സിങിന്റെ ജീവിതകഥ അധികംർക്കുമറിയില്ല.ആരായിരുന്നു ഉദ്ധം സിംഗ്

udhqamsingh