മാതൃദിനത്തിൽ മമ്ത അമ്മയോടൊപ്പം

ഇതാ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ യഥാർത്ഥ കുട്ടി.. എന്റെ വെളിച്ചം, എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, എന്റെ ഹൃദയം, എന്റെ എല്ലാം. മാതൃദിനാശംസകൾ

ഇതാ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ യഥാർത്ഥ കുട്ടി.. എന്റെ വെളിച്ചം, എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്,

എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, എന്റെ ഹൃദയം, എന്റെ എല്ലാം. മാതൃദിനാശംസകൾ

മാതൃദിനത്തിൽ മമ്ത അമ്മയോടൊപ്പം

ഇതാ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ യഥാർത്ഥ കുട്ടി.. എന്റെ വെളിച്ചം