സിമൃട് കൗർ

ചുവടുവയ്പ്പ് മോഡലായിട്ട്

പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് മോഡലായി

അഭിനയ രംഗത്തേക്കുള്ള തുടക്കം പ്രേമതോ മി കാർത്തിക് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ

ഡേർട്ടി ഹരി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടി