ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പി. ജി., പി. ജി. ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം; അവസാന തീയതി മാർച്ച് 31

sree

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ മുഖ്യക്യാമ്പസിലും വിവിധ പ്രാദേശിക ക്യാമ്പസുകളിലും 2023 - 2024 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ എം..എംഎസ്‌സി.എംഎസ്ഡബ്ല്യു.എംഎഫ്.എംപിഎസ്.പിജിഡിപ്ലോമപ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുപ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 18 വരെസർവ്വകലാശാലയുടെ മുഖ്യകേന്ദ്രത്തിലും വിവിധ പ്രാദേശിക ക്യാമ്പസുകളിലും നടക്കുംഏപ്രിൽ 25ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുംഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് എം./എംഎസ്‌സി./എംഎസ്ഡബ്ല്യുകോഴ്‌സുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാംഅവസാന വർഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാംഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

പിജിപ്രോഗ്രാമുകൾ

എം.: സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യംസംസ്‌കൃതം വേദാന്തംസംസ്‌കൃതം വ്യാകരണംസംസ്‌കൃതം ന്യായംസംസ്‌കൃതം ജനറൽസംസ്‌കൃതം വേദിക് സ്റ്റഡീസ്മലയാളംഹിന്ദിഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർഹിസ്റ്ററിഫിലോസഫിമ്യൂസിക്ഡാൻസ് ഭരതനാട്യംഡാൻസ് മോഹിനിയാട്ടംതിയറ്റർകംപാരറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആന്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്‌സ്ഉർദ്ദുഅറബിക്സോഷ്യോളജിമ്യൂസിയോളജി.

എംഎസ്‌സി.: സൈക്കോളജിജ്യോഗ്രഫി.

എംഎസ്ഡബ്ല്യു(മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്)

എംഎഫ്. (മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്‌സ് വിഷ്വൽ ആർട്‌സ്)

എംപിഎസ്. (മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആന്റ് സ്‌പോർട്‌സ്)

പിജിഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ

പിജിഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രാൻസലേഷൻ ആന്റ് ഓഫീസ് പ്രൊസീഡിംഗ്‌സ് ഇൻ ഹിന്ദി

പിജിഡിപ്ലോമ ഇൻ വെൽനസ് ആൻഡ് സ്പാ മാനേജ്‌മെന്റ്

പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എം.എംഎസ്‌സി.എംഎസ്ഡബ്ല്യൂ.എംഎഫ്.എംപിഎസ്പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനംഈ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയവർക്കോ സർവ്വകലാശാല അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും ബിരുദം (10+ 2+ 3 പാറ്റേൺകരസ്ഥമാക്കിയവർക്കോ അപേക്ഷിക്കാംബിപ്രോഗ്രാമിന്റെ ചോയ്‌സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം എല്ലാ കോഴ്‌സുകളും പൂർത്തിയായവർക്കും ഒന്ന് മുതൽ നാല് സെമസ്റ്ററുകൾ വിജയിച്ച് (എട്ട് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് സെമസ്റ്ററുകൾ വിജയിച്ച്2023 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാംഇവർ 2023 ആഗസ്റ്റ് 31 ന് മുൻപായി അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി ഗ്രേഡ് ഷീറ്റ്പ്രൊവിഷണൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണംമ്യൂസിക്ഡാൻസ് (ഭരതനാട്യംമോഹിനിയാട്ടം)തിയറ്റർ എന്നീ പിജിപ്രോഗ്രാമുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എഴുത്തുപരീക്ഷ കൂടാതെ അഭിരുചി പരീക്ഷയും പ്രായോഗിക പരീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

മാർച്ച് 31ന് മുമ്പായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണംപ്രവേശന പരീക്ഷ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്ഒരു അപേക്ഷകന് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വരെ അപേക്ഷിക്കാംഒന്നിൽ കൂടുതൽ പിജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഓരോ പിജിപ്രോഗ്രാമിനും പ്രത്യേകം പ്രവേശന പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്വിശദവിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക.