സിഗരറ്റ് വില ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വർധിപ്പിക്കും

google news
gst

2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സിഗരറ്റ്, പാൻ മസാല തുടങ്ങിയ പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് GST കോമ്പൻസേഷൻ സെസിന്റെ പരമാവധി നിരക്കോ പരിധിയോ നിശ്ചയിച്ചു. GST കോമ്പൻസേഷൻ സെസിനെ അവരുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയുടെ പരിധി നിരക്കുമായി സർക്കാർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയ 2023ലെ ധനകാര്യ ബില്ലിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.

പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, പാൻ മസാല ഒരു യൂണിറ്റിന് ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയുടെ 51 ശതമാനം പരമാവധി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര സെസ് ആകും, ഇത് ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഈടാക്കുന്ന നിലവിലെ 135 ശതമാനം തീരുവയ്ക്ക് പകരമാണ്. അതേസമയം പുകയിലയുടെ തീരുവ 100 രൂപയാക്കി. 1,000 സ്റ്റിക്കുകൾക്ക് 4170, കൂടാതെ 290 ശതമാനം പരസ്യ മൂല്യം, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന്റെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന വിലയുടെ 100 ശതമാനം.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജിഎസ്ടി നിരക്കായ 28 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് സെസ് ചുമത്തുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മാർച്ച് 24 ന് ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയ ധനകാര്യ ബില്ലിലെ 75 ഭേദഗതികളിൽ ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാൻ മസാല, സിഗരറ്റ്, മറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Tags