കെ-സ്റ്റോറിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം യു. പ്രതിഭ എം.എല്‍.എ. നിർവ്വഹിച്ചു

google news
നിർവ്വഹിച്ചു

കായംകുളം  : കെ-സ്റ്റോറിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കായംകുളത്ത് യു. പ്രതിഭ എം.എല്‍.എ. നിർവ്വഹിച്ചു 

Tags